REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 

I.             Postanowienia ogólne

1.        Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z utworzonego i zarządzanego przez Usługodawcę Serwisu internetowego udostępnionego pod adresem oferty.hertzpoland.pl oraz prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników korzystających z Serwisu.

2.        Poniższym pojęciom używanym w Regulaminie zostaje nadane następujące znaczenie:

a)        Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.);

b)       Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną (w tym przedsiębiorcą), dokonujący z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

c)        Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami;

d)       Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem nfm.com.pl;

e)       Usługodawca – Motorent sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 34, 04-193 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037337;

f)         Usługi – wszelkie świadczone za pośrednictwem Serwisu usługi;

g)        Ustawa o prawach konsumenta -   Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);

h)       Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509);

i)         Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu.

3.        Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, który umożliwia Użytkownikom:

a)        informowanie o dostępnych Usługach,

b)       komunikację dotyczącą Usług oraz aktywności w Serwisie.

4.        Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

5.        Treść zamieszczone w Serwisie oraz Usługi mogą stanowić utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6.        O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Usługodawcy, znaki towarowe i treści cyfrowe, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

7.        Użytkownicy mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

 

II.             Warunki techniczne korzystania z Serwisu

Korzystanie z Serwisu możliwe jest, o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:

a)     Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub

b)     Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

c)     oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 

III.             Rodzaje i zakres usług

1.        Usługodawca świadczy następujące Usługi:

a)        udostępnianie danych i materiałów znajdujących się w Serwisie, zawierających w szczególności informacje o działalności Usługodawcy,

b)       przekazywanie informacji o oferowanych produktach i usługach Usługodawcy oraz innych podmiotów,

c)        umożliwienie przesłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu (o ile ta funkcja została zastosowana w Serwisie) - poprzez umożliwienie na indywidualne żądanie Użytkownika komunikacji z Usługodawcą lub upoważnioną przez niego osobą trzecią.

2.        Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym w szczególności, dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty, zaproszenia do negocjacji ani innego rodzaju oświadczenia woli Usługodawcy.

3.        Świadczenie Usług jest nieodpłatne.

 

IV.             Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu

1.        Usługodawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Użytkownika.

2.        Usługodawca nie jest dostawcą „Internetu” ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz.U. z 26 lutego 2014 r. poz. 243). Użytkownik we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt z Serwisem i korzystanie z jego funkcjonalności.

3.        Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć dostęp Użytkownika do Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:

a)        podania przez Użytkownika danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,

b)       naruszania przez Użytkownika dóbr osobistych, w szczególności innych Użytkowników,

c)        działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego.

4.        Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie.

5.        Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Serwisu, poprzez wyświetlenie Serwisu na ekranie urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

6.        Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu poprzez jego opuszczenie i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

 

V.             Reklamacje

1.        Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników.

2.        Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu lub dotyczące Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu (Reklamacje).

3.        Użytkownik może zgłaszać Reklamacje na adres: Warszawa (04-193), ul. Ostrobramska 34 telefonicznie na numer kontaktowy podany w Serwisie lub za pośrednictwem dedykowanego adresu mailowego podanego w Serwisie. Za datę złożenia Reklamacji uznaje się datę jej nadania do Usługodawcy potwierdzoną stemplem pocztowym lub datę jej telefonicznego lub mailowego zgłoszenia.

4.        Użytkownik może złożyć Reklamację w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miało miejsce zdarzenie będące przyczyną Reklamacji. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Użytkownik roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

5.        W Reklamacji Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji.

6.        Usługodawca udzieli odpowiedzi na Reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, a w przypadku gdy Reklamacja została zgłoszona na podstawie rękojmi – w terminie 14 dni. Odpowiedź na Reklamację Usługodawca przekaże Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

7.        Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

VI.             Odpowiedzialność Usługodawcy

1.        Usługodawca dokona wszelkich starań by Serwisu funkcjonował w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.

2.        Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

3.        Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.

4.        Użytkownik ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego Konta.

5.        Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

6.        Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Użytkownika.

 

VII.             Postanowienia przejściowe i końcowe

 

1.        W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozstrzyganie sporów dotyczących korzystania z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Usługodawcę, powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2.        Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: i) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy, ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu, iii) zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.

3.        Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Użytkownika może mu być dostarczany drogą elektroniczną.

4.        W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Postanowienia nieważne zastąpione zostaną postanowieniami ważnymi zbliżonymi, w stopniu dozwolonym przez prawo, do postanowień nieważnych oraz oddającymi pierwotne intencje Usługodawcy.

5.        Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.03.2023 r.